Η Διδακτέα Ύλη της Εκκλησιαστικής Βυζαντινής Μουσικής – Β΄ Τόμος

Τα Μαθήματα του Δ΄ και Ε΄ Έτους Ωδείων και Σχολών Βυζαντινής Μουσικής

by admin

Αναμφίβολα η Βυζαντινή Μουσική κατέχει κυρίαρχη θέση στις λατρευτικές ακολουθίες της Ορθόδοξης Χριστιανικής λατρείας. Από αρχαίων χρόνων η εκμάθηση της Μουσικής αυτής αποτελούσε σημαντικό μέλημα των Διδασκάλων αλλά και τον αρχών της Εκκλησίας. Ωστόσο η διδασκαλία πάντα ήταν ένα πρόβλημα, αφού δεν υπήρχε κωδικοποιημένο σύστημα εκμάθησης και ο κάθε Δάσκαλος αυτοσχεδίαζε προσπαθώντας να μεταδώσει τη γνώση του στους μαθητές του.

Αριθμός Σελίδων: 224

Διαστάσεις: 19 x 27 εκ

Τιμή: 20 ευρώ

Η ανά χείρας έκδοση, προϊόν της διδασκαλικής μου εμπειρίας, έρχεται να βοηθήσει σε αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση τους διδασκάλους αλλά και τους Σπουδαστές της Βυζαντινής Μουσικής, καθώς περιέχει το πρακτικό μέρος, τα μαθήματα δηλαδή του τέταρτου και πέμπτου έτους διδασκαλίας των Ωδείων και των Σχολών της Βυζαντινής Μουσικής, και μάλιστα έγινε προσπάθεια να είναι χρονικά τοποθετημένα αναλόγως του εορτολογίου (ειδικά για τις καταβασίες), και αναλόγως του βαθμού δυσκολίας ώστε να βοηθούνται οι σπουδαστές και να οδηγούνται από τα απλά στα σύνθετα και από τα εύκολα στα δύσκολα.

(Απόσπασμα από τον πρόλογο του βιβλίου)

Περιεχόμενα Βιβλίου

ΥΛΗ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

Μέρος Α΄ - ΑΝΟΙΞΑΝΤΑΡΙΑ
 • Ανοιξαντάρια Θ. Φωκαέως
Μέρος Β΄ - ΧΕΡΟΥΒΙΚΑ
 • Χερουβικόν Πέτρου Λαμπαδαρίου – ήχος α΄
 • Χερουβικόν Γρηγορίου Πρωτοψάλτου – ήχος β΄
 • Χερουβικόν Γρηγορίου Πρωτοψάλτου – ήχος γ΄
 • Χερουβικόν Πέτρου Λαμπαδαρίου – ήχος δ΄
 • Χερουβικόν Πέτρου Λαμπαδαρίου – ήχος πλ. α΄
 • Χερουβικόν Γρηγορίου Πρωτοψάλτου – ήχος πλ. β΄
 • Χερουβικόν Πέτρου Λαμπαδαρίου – ήχος βαρύς
 • Χερουβικόν Πέτρου Λαμπαδαρίου – ήχος πλ. δ΄
 • Χερουβικόν Θεοδώρου Φωκαέως – ήχος α΄
 • Χερουβικόν Θεοδώρου Φωκαέως – ήχος β΄
 • Χερουβικόν Θεοδώρου Φωκαέως – ήχος γ΄
 • Χερουβικόν Θεοδώρου Φωκαέως – ήχος δ΄
 • Χερουβικόν Θεοδώρου Φωκαέως – ήχος πλ. α΄
 • Χερουβικόν Θεοδώρου Φωκαέως – ήχος πλ. β΄
 • Χερουβικόν Θεοδώρου Φωκαέως – ήχος βαρύς
 • Χερουβικόν Θεοδώρου Φωκαέως – ήχος πλ. δ΄
Μέρος Γ΄ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Κοινωνικά της Εβδομάδος

 • Ο ποιών τους Αγγέλους Π. Λαμπαδαρίου
 • Εις Μηνμόσυνον αιώνιον Π. Λαμπαδαρίου
 • Ποτήριον Σωτηρίου Π. Λαμπαδαρίου
 • Εις πάσαν την γην Π. Λαμπαδαρίου
 • Σωτηρίαν ειργάσω  Π. Λαμπαδαρίου
 • Μακάριοι  ους εξελέξω Π. Λαμπαδαρίου

Κοινωνικά της Κυριακής

 • Αινείτε τον Κύριον – ήχος α΄ – Π. Λαμπαδαρίου
 • Αινείτε τον Κύριον – ήχος β΄ – Π. Λαμπαδαρίου
 • Αινείτε τον Κύριον – ήχος γ΄ – Π. Λαμπαδαρίου
 • Αινείτε τον Κύριον – ήχος δ΄ – Π. Λαμπαδαρίου
 • Αινείτε τον Κύριον – ήχος πλ. α΄ – Π. Λαμπαδαρίου
 • Αινείτε τον Κύριον – ήχος πλ. β΄ – Π. Λαμπαδαρίου
 • Αινείτε τον Κύριον – ήχος βαρύς – Π. Λαμπαδαρίου
 • Αινείτε τον Κύριον – ήχος πλ. δ΄ – Π. Λαμπαδαρίου

 

 

Μέρος Δ΄ - ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ
 • Ἔδωκας κληρονομίαν Πέτρου Λαμπαδαρίου Ἦχος Πλ. Δ’
 • Μὴ ἀποστρέψης Πέτρου Λαμπαδαρίου Ἦχος Πλ. Δ’
 • Τῇ Ὑπερμάχῳ Ἀργὸν μέλος ἀρχαῖον Ἦχος Πλ. Δ’
 • Κατευθυνθήτω Ἀργόν, μέλος ἀρχαῖον Ἦχος πλ. Β ́
 • Κατευθυνθήτω Θεοδώρου Φωκαέως Ἦχος Πλ. Β’
 • Κατευθυνθήτω ἕτερον σύντομον Ἦχος Πλ. Α’
 • Νῦν αἱ δυνάμεις Χερουβικὸν Θ. Φωκαέως Ἦχος πλ. Β ́
 • Γεύσασθε καὶ ἴδετε Κοινωνικὸν Ἰωάννου Κλαδά ἦχος Πλ. Α’
Μέρος Ε΄ - ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
 • Τὸ Ἀλληλουϊάριον Ἦχος Πλ. Δ’
 • Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται σύντομον Γρ. Πωτοψάλτου ἦχος Πλ. Δ’.
 • Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται Ἀργὸν ἦχος Πλ. Δ’
 • Ὅτε οἱ ἔνδοξοι Μαθηταὶ σύντομον ἦχος Πλ. Δ’
 • Ὅτε οἱ ἔνδοξοι Μαθηταὶ ἀργόν ἦχος Πλ. Δ’
 • Του Δείπνου Σου Χερουβικὸν Μ. Πέμπτης ἦχος πλ. Β
 • Σιγησάτω Χερουβικὸν Μ. Σαββάτου ἦχος Πλ. Α
Μέρος ΣΤ ́ - ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ Στ. Λαμπαδαρίου
 • Δοξαστικὸν τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἦχος Πλ. Β ́
 • Δοξαστικὸν τῶν Χριστουγέννων ἦχος Πλ. Β’….
 • Καὶ νῦν τῶν Χριστουγέννων ἦχος Β’
 • Δοξαστικὸν τῶν Θεοφανείων ἦχος Πλ. Β
 • Καὶ νῦν τῶν Θεοφανείων ἦχος Β ́
 • Δοξαστικὸν τῆς Ὑπαπαντῆς ἦχος Πλ. Β’…
 • Δοξαστικὸν τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων ἦχος Πλ. Β ́
 • Δοξαστικὸν τῆς Ἀναστάσεως ἦχος Πλ. Α’
 • Δοξαστικὸν τῆς Ἀναλήψεως ἦχος Β’
 • Δοξαστικὸν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἦχος Πλ. Δ’
 • Δοξαστικὸν τῆς Πεντηκοστῆς ἦχος Πλ. Β ́
 • Δοξαστικὸν τῆς Μεταμορφώσεως ἦχος Πλ. Δ’.
 • Δοξαστικὸν τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου ἦχος Πλ. Β’
 • Δοξαστικὸν τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου ἦχος Β’
 • Δοξαστικὸν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου ἦχος Β ́
 • Δοξαστικὸν τοῦ Ἑσπερινοῦ Κοιμ. τῆς Θεοτόκου ὀκτάηχον
 • Δοξαστικὸν τῶν Αἴνων Κοιμ. τῆς Θεοτόκου ἦχος Πλ. Β’
Μέρος Ζ΄ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
 • Τρισάγιον καὶ Δύναμις ἦχος Β’
 • Ὅσοι εἰς Χριστὸν καὶ Δύναμις ἦχος Α΄
 • Τον Σταυρόν Σου καὶ Δύναμις ἦχος Β ́
 • Ἄξιόν ἐστι κατ ̓ ἦχον

ΥΛΗ ΠΕΜΠΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

Μέρος Α΄ - ΑΝΟΙΞΑΝΤΑΡΙΑ
 • Ανοιξαντάρια Γεωργίου Ραιδεστινού
Μέρος Β΄ - ΑΡΓΑ ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ
 • Ιακώβου Πρωτοψάλτου – Ήχος Α΄
 • Ιακώβου Πρωτοψάλτου – Ήχος Β΄
 • Ιακώβου Πρωτοψάλτου – Ήχος Γ΄
Μέρος Γ΄ - ΤΟΝ ΔΕΣΠΟΤΗΝ - ΑΝΩΘΕΝ ΑΙ ΠΡΟΦΗΤΑΙ
 • Τον Δεσπότην μέλος αρχαίον – Ήχος Βαρύς
 • Άνωθεν οι Προφήται μέλος αρχαίον – Ήχος Βαρύς
Μέρος Δ΄ - ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ΠΟΛΥΕΛΕΩΝ
 • Δοξαστικόν Δούλοι Κύριον Π. Λαμπαδαρίου – Ήχος Α΄
 • Δοξαστικόν Επί τον Ποταμόν Χουρ. Χαρτοφύλακος – Ήχος Γ΄
Μέρος Ε΄ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 • Άγιος – Άγιος Ιωάννου Πρωτοψάλτου Ήχος Β΄
 • Σε Υμνούμεν του αυτού Ήχος Β΄
 • Την γαρ σην Μήτραν Ήχος Α΄
Μέρος ΣΤ ́ - ΘΕΟΤΟΚΕ ΠΑΡΘΕΝΕ
 • Θεοτόκε Παρθένε Πέτρου Μπερεκέτη – Οκτάηχον
Μέρος Ζ΄ - ΑΡΓΑ ΙΔΙΟΜΕΛΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ
 • Έλαμψεν η χάρις σου. Ιακώβου Πρωτοψάλτου. Ήχος Δ΄
 • Δεύτε εκκαθάρωμεν. Του αυτού. Ήχος πλ. Δ΄
 • Χαλινοὺς ἀποπτύσας. Τοῦ αὐτοῦ ἦχος Πλ. Δ’ 
 • Ατενίσαι τὸ ὄμμα. Τοῦ αὐτοῦ ἦχος Πλ. Δ’ 
 • Ὁ τὸν ἀμπελῶνα. Τοῦ αὐτοῦ ἦχος Βαρὺς 
 • Λησταῖς λογισμοῖς. Τοῦ αὐτοῦ ἦχος Πλ. Β’ 
 • Θαυμαστή. Τοῦ αὐτοῦ ἦχος Α’
Μέρος Η΄ - ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
 • Ἀλληλουϊάριον ἀργὸν Ἰωάννου Πρωτοψάλτου ἦχος Α’
 • «Κασσιανὴ» ἀργὸν Πέτρου Λαμπαδαρίου ἦχος Πλ. Δ’
 • «Κασσιανὴ» Σύντομον Πέτρου Λαμπαδαρίου ἦχος Πλ. Δ’
 • Ἤδη βάπτεται ἀργὸν Ἰακώβου Πρωτοψάλτου ἦχος Πλ. Δ’
Μέρος Θ΄ - ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΗΜΕΡΑ
 • Ἀναστάσεως ἡμέρα ἀργὸν Χρυσάφου τοῦ νέου ἦχος Α’ 
 • Κράτημα τοῦ αὐτοῦ ἦχος Α’
Μέρος Ι΄ - ΚΑΛΟΦΩΝΙΚΟΙ ΕΙΡΜΟΙ
 • Ἡ κάμινος Σωτὴρ Ἀρσενίου τοῦ Μικροῦ ἦχος Α’ 
 • Δοξάσωμεν Τριάδα Γερμανοῦ Νέων Πατρῶν ἦχος Α ́ 
 • Λίθον ὅν ἀπεδοκίμασαν Βαλασίου ἱερέως ἦχος Α’ 
 • Ὄρος σὲ τῇ χάριτι Βαλασίου ἱερέως ἦχος Α’. 
 • Τύπον τῆς ἁγνῆς λοχείας σου τοῦ αὐτοῦ ἦχος Α’ 
 • Ἔφριξε γῆ Πέτρου Μπερεκέτη ἦχος Α ́ 
 • Ἐν τῇ βροντώσει καμίνῳ τοῦ αὐτοῦ ἦχος Α ́ 
 • Ἄστρον ἤδη Βαλασίου Ἱερέως ἦχος Α ́ 
 • Κράτημα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου ἦχος Α ́
 • Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτὸς Γεωργίου Κρητὸς ἦχος Α’ 
 • Θεοτόκε ἡ ἐλπὶς Πέτρου Μπερεκέτη ἦχος Γ’ 
 • Ῥόδον τὸ ἀμάραντον Βαλασίου Ἱερέως ἦχος Δ’ 
 • Παντάνασσα Πανύμνητε Μελετίου Σιναΐτου ἦχος Δ’ 
 • Ο Αγγελος ἐβόα Πέτρου Μπερεκέτη ἦχος Πλ. Α’ 
 • Τὸ ὄμμα τῆς Καρδίας μου τοῦ αὐτοῦ ἦχος Πλ. Β’ 
 • Μὴ τῆς φθορᾶς Βαλασίου Ἱερέως ήχος Βαρὺς 
 • Ἀλλότριον τῶν μητέρων Βαλασίου Ἱερέως ἦχος Πλ. Δ’. 
 • Ροήν μου τῶν δακρύων Γεωργίου Κρητὸς ἦχος Πλ. Δ ́ 
 • Κυρίως Θεοτόκον Πέτρου Μπερεκέτη ἦχος Πλ. Δ’. 
 • Ἐξέστη ἐπὶ τοῦτο Βαλασίου Ἱερέως ἦχος Πλ. Δ’. 
 • Ἐν κλίνῃ νῦν Βαλασίου Ἱερέως ἦχος Πλ. Δ’.

You may also like

Leave a Comment